Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości Odsłon : 55545

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Poradnia realizuje zadania w  poprzez:

DIAGNOZĘ:

W zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  dokonujemy rozpoznania i określenia możliwości  - potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno - wychowawczych, a w szczególności:

 • rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz problemów przystosowawczych uczniów, określanie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy psychologiczno - pedagogiczne,
 • diagnozy dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających kształcenia specjalnego oraz  zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 • diagnozy dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

KONSULTACJĘ

Poradnia udziela konsultacji rodzicom, nauczycielom i uczniom, dotyczących:

 • wspomagania rozwoju dziecka
 • wspomagania wychowania dzieci i młodzieży
 • rozwiązywania problemów edukacyjnych, adaptacyjnych, problemów dojrzewania
 • udziela pomocy merytorycznej nauczycielom, pedagogom i psychologom szkolnym, logopedom, terapeutom.

TERAPIĘ

W zakresie terapii dzieci i młodzieży prowadzone są :

 • terapia psychologiczna
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna
 • indywidualna terapia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym

PSYCHOEDUKACJĘ

W zakresie psychoedukacji poradnia:

 • wspomaga wychowawczą funkcję rodziny
 • wspomaga rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wskazuje możliwości rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

DORADZTWO

W zakresie doradztwa prowadzimy :

 • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
 • pomagamy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNĄ

W zakresie profilaktyki:

 • prowadzimy działalność informacyjną, edukacyjną i konsultacyjną w zakresie zapobiegania patologiom społecznym
 • udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzinom
 • inicjujemy różne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci i młodzieży
 • propagujemy zdrowy styl życia.