Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości Odsłon : 55547

S T A T U T

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRAJEWIE (tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

§ 1

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie zwana dalej Poradnią jest jednostką 

    oświatową, budżetową, której organem prowadzącym jest  Powiat  Grajewski.

2. Poradnia posługuje się skróconą nazwą PP-P w Grajewie.

 

§ 2

 

1.  Poradnia działa w oparciu o następujące dokumenty:

 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz.

     2572 z 2004 r., z późn. zm.);

2)  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 

      poz.674 z 2006 r., z późn. zm.);

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r.

     w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-  

     pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz.    

     1488z 2010 r.);

 4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.

      w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

      publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z 2002 r. z późn. zm.);

 5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie  

      orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działając w publicznych    

      poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072 z2008 r. z późn.  

      m.);

 6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

      sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego 

      przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U.  

      Nr 175, poz. 108  z 2008 r. z późn. zm.);

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r.

     w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

      publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 z 2010 r.);

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie

    organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133 z 2009 r.

    z późn. zm.);

9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

    nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

18. Niniejszego statutu.

 

 

§ 3

 

1.  Siedzibą Poradni jest miasto Grajewo.

 

 

§ 4

 

1. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, określa teren działania    Poradni. Jest nim terytorium Powiatu Grajewskiego.

 

 

§ 5

 

1. Korzystanie z pomocy w/w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.  Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół

     i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

3.  W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców  

      pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ II.  CELE I ZADANIA PORADNI.

 

§ 6

 

 

1.  Do celów i zadań poradni należy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

     dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom i pedagogom z placówek oświatowych     

     terenu powiatu grajewskiego, a także współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami,  

     szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

     świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.   

 

§ 7

 

1. Wyżej wymienione cele Poradnia realizuje w szczególności poprzez:

 

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych

    i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

    a) predyspozycji i uzdolnień.

    b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

    c) specyficznych trudności w uczeniu się;

 

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

    oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

    a) szczególnie uzdolnionych,

    b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

        społecznym,

    c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

    d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

    e) z chorobami przewlekłymi;

 

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym

   dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,

   niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

    społecznym, oraz ich rodzin;

 

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu

   kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek

   w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami

    kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi

    z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

    możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

    i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

    i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych

    trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

    u uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

 

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu

    indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach

    w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania opieki dla dzieci i

    niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach

    i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie

    warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

    niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,

    szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których

   mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

   pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy

      psychologiczno-pedagogicznej;

 

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,

      w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów

      dydaktyczno-wychowawczych;

 

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci

     i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia

merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach

i placówkach.                                    

 

 

§ 8

 

 

1.  Realizacja w/w zadań następuje w szczególności przez:

1)     diagnozowanie;

2)     opiniowanie;

3)     działalność terapeutyczną;

4)     prowadzenie grup wsparcia;

5)     prowadzenie mediacji;

6)     interwencję kryzysową;

7)     działalność profilaktyczną;

8)     poradnictwo;

9)     konsultacje;

10)  działalność informacyjno-szkoleniową.

 

2.  Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni realizują swoje zadania na terenie poradni oraz  poza nią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku  rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

 

3  Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym

    w odrębnych przepisach oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci

    i młodzieży.

 

3.  Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub

    pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów

    prawnych) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, poradnia przekazuje kopię

    opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

4. Opinie zawierające diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb   

    rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także opis     

    mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie i zalecane formy pomocy psychologiczno- 

    pedagogicznej  podpisują specjaliści, którzy ją sporządzili oraz dyrektor poradni.

5. Oprócz opinii poradnia może informować dzieci, młodzież oraz ich rodziców/opiekunów

   prawnych o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni, a na pisemny wniosek

   rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniej osoby, której to dotyczy – pisemną

   informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

 

§ 9

 

1.W realizacji swych zadań poradnia współpracuje z innymi poradniami, w tym

   specjalistycznymi oraz z przedszkolami, szkołami, placówkami jak również z organizacjami

   pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i  

  młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

 

2.Organizacja i zakres współdziałania wyznaczony jest bieżącymi możliwościami i potrzebami.

 

 

ROZDZIAŁ III.  ORGANIZACJA PORADNI.

 

 

§ 10

 

 

1.Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie 

   szkolne.

 

 2. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – do dnia 30.04. danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia  25 maja danego roku.

 

§ 11

 

1. Poradnią kieruje dyrektor.

 

2.Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: Poradnia realizuje zadania przy pomocy 

    specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.

 

4. W poradni, w zależności od potrzeb, można zatrudniać lekarza lub innych specjalistów.

 

5. Osoby wymienione w punkcie 3 i 4 realizują zadania poradni również poza poradnią

    w szczególności w przedszkolu, szkole, placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci

   i młodzieży.

 

6. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 

7. Poradnia może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki

    pedagogiczne.

 

8. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.

 

1)      wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia , która nie była karana i wobec   

      której nie toczy się postępowanie karne.

 

9.  Do zadań psychologa należy:

 

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

 

2)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacji i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

3)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

4)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

 

5)        planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.);

 

10. Do zadań pedagoga należy: 

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

 

2)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 

3)        określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 

4)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

5)        wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

 

6)        planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

 

11.  Do zadań logopedy należy:

 

1)        prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej;

2)        diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;

3)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej;

4)        organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

 

5)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

6)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 

7)        wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

 

8)        planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

 

12.  Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym uczniów dyspanseryjnych mających trudności z wyborem szkoły i zawodu;

 

2)      planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

 

3)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 

4)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu kształcenia;

 

5)      wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a)      rynku pracy,

b)      trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c)      wykorzystywania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d)      instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e)      alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych  społecznie,

 

6)      udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

 

7)      prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów                          do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

 

8)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

9)      wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnienie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

 

10)  współpraca z instytucjami wspierającymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

11)  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.).

 

§ 12

 

1 W Poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

 

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki                    i metod pracy,

 

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla

dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej" przedszkolem",

 

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

 

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

.

 

2. Zespół powołuje dyrektor poradni. W jego sad wchodzą: 

 

 1.dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

 2. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,

 3.pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,

 4.lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,

5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 

3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

 

4. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

   dziecka , zwanych dalej wnioskodawcą .

 

 

5 Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

    W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje orzeczenie odmowne.

                                         

§ 13

 

1. Organami Poradni są:

   1) dyrektor Poradni,

   2) Rada Pedagogiczna.

 

§ 13

 

1 Dyrektor placówki:

 

   1) kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

   2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

   3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

   4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi    

       odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

    5)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

2.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

                                                           

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom

   i innym pracownikom Poradni, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady 

   Pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

   i pozostałych pracowników placówki.

 

3. Dyrektor Poradni jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

4. Dyrektor placówki prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania  

    zgodnie z regulaminem rady.

 

5. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

    ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje                  

    o działalności placówki.

 

6. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko

    wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne 

     stanowiska kierownicze.

 

 

6.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

   1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,

   2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

   w placówce,

   3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni.

 

                                                                 

§ 14

 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

   1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

   2) projekt planu finansowego Poradni,

   3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

   4) propozycje Dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

      w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

 

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

3.Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa

    i powiadamia organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego placówkę

    jest ostateczna.

 

4.W przypadku zaistnienia sporu między pracownikami Poradni strony konfliktu powinny 

   mieć możność przedstawienia swego stanowiska na zebraniu Rady Pedagogicznej.

   Omawianie kwestii spornych nie może odbywać się podczas nieobecności którejś ze stron 

    konfliktu.

 

5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię            

    o odwołanie z funkcji Dyrektora.

 

                                                         § 15

 

1.   Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 

    1)  wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający  

          numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

2)      rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy,             

         o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub 

         orzeczenia;

    3) dokumentację badań;

    4) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;

    5) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

    6) dokumentacja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona także w formie

        elektronicznej

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV.  MIENIE  PORADNI

 

§ 16

 

1. Mienie Poradni jest mieniem powiatu.

 

2. Zarząd Powiatu może upoważnić Dyrektora do składania oświadczeń woli związanych z 

    bieżącym funkcjonowaniem Poradni.

 

 

ROZDZIAŁ  V.  NADZÓR

 

§ 17

 

1.Nadzór w stosunku do pracowników Poradni sprawuje Dyrektor.

 

2.Kontrola finansowa należy do Starostwa Powiatowego w Grajewie.

 

3.Nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 

ROZDZIAŁ  VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 18

 

1. Organizację pracy w placówce określa wewnętrzny regulamin pracowników

 

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem 

    prowadzącym.

 

3. Tryb i sposób wnoszenia zmian do Statutu Poradni:

    1) ewentualne zmiany mogą być nanoszone uchwałą Rady Pedagogicznej .

    2) zmiany nanoszone są w oparciu o ich przegłosowanie zwykła większością głosów               

       ( w obecności , co najmniej  połowy jej członków) .

3)      zmiany mogą być dokonywane również ze względu na zmiany w ustawie oraz rozporządzenia organu nadzorującego, a także stosownych przepisów wydawanych przez organ prowadzący placówkę.

 

4. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzyga się w oparciu o przepisy 

     prawa.

 

5. Po znacznej nowelizacji Statutu dyrektor opracowuje tekst jednolity do akceptacji przez 

    Rade Pedagogiczną .

 

 

 

KADRA  PEDAGOGICZNA

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię 1)

 

Stanowisko

 

Wykształcenie

 

 1.

 

HANNA CHRZANOWSKA

nauczyciel mianowany

 

 

pedagog

 

Wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńcza -WSP Olsztyn,

Studia Podyplomowe – Resocjalizacja w Środowisku Otwartym -Uniwersytet w Białymstoku

Studia Podyplomowe - Doradztwa zawodowego

 Uniwersytet w Białymstoku

 

2.

 

EWA KATARZYNA KOZIKOWSKA

nauczyciel dyplomowany

 

Pedagog- logopeda

 

Wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – WSP Olsztyn,

Studia Podyplomowe – Logopedia Ogólna – Wszechnica Mazurska w Olecku

Kurs specjalistyczny Dysleksja rozwojowa, teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna – Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku (150 godzin)

 

3.

 

 

 

 

 

URSZULA MICHALSKA

nauczyciel kontraktowy

 

logopeda

 

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Studia Poduyplomowe – Loopedia

 

4.

 

WANDA KOMODZIŃSKA-WIELGAT

Nauczyciel mianowany

 

logopeda

 

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Studia Podyplomowe -Logopedia

 

 

5.

 

BEATA ANDRYSZCZYK

nauczyciel kontraktowy

 

 

 

psycholog

 

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym –

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie kierunek psychologia

Studia Podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne

 

6.

 

MAŁGORZTA PABISEK

nauczyciel dyplomowany

 

 

 

 

 

 

 

pedagog-logopeda

 

Wyższe magisterskie – pedagogika – KUL  Lublin,

Studia Podyplomowe – Logopedia ogólna – Uniwersytet Warszawski

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej WOM Białystok

Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii ogólnej

 

7.

 

 

BOŻENA PERKOWSKA

nauczyciel dyplomowany

 

psycholog

 

Wyższe magisterskie – psychologia – KUL  Lublin,

Studia Podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie -  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa,

Studium Pomocy  Rodzinie – Instytut Psychologii i Zdrowia (250 godz.),

 

 8.

 

ALICJA KLEBANOWSKA

nauczyciel dyplomowany

 

psycholog

 

Wyższe magisterskie – psychologia – Uniwersytet Warszawski,

Szkolenie w zakresie pomocy rodzinie - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (320 godz.)

Studium socjoterapii ODN Białystok (250 godz.)

 

9. 

 

JAROSŁAW KOZIKOWSKI

nauczyciel dyplomowany

 

 

 

 

 

 

 

pedagog-surdopedagog

dyrektor

Wyższe magisterskie – pedagogika

opiekuńczo-wychowawcza – Uniwersytet Gdański,

Studia Podyplomowe – wychowanie rodzinne i seksualne – WSP Olsztyn,

Studia Podyplomowe – surdopedagogika

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji zarządzania oświatą -  ODM Łomża,

Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej