Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości Odsłon : 55549

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI NA DIAGNOZĘ W CELU WYDANIA ORZECZENIA/OPINII ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń  i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w naszej poradni działa zespół orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Aby uzyskać orzeczenie bądź opinię zespołu orzekającego należy zgłosić się do sekretariatu poradni, w celu złożenia stosownego wniosku oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. W poradni uzyskają też Państwo informacje, co do dalszego postępowania w zależności od przedstawionej dokumentacji. Przebieg postępowania orzekającego prowadzonego przez poradnię regulowany jest odpowiednimi przepisami i zgodny z opracowanymi na ich podstawie procedurami oraz regulaminami.

 

1.     Zespół orzekający działający w poradni wydaje orzeczenia o:

  • potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

   Od września 2014 roku powierzono Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grajewie zadania w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem.